Koolipere

Õpetaja

Danguole Tamberg 
Imbi Roos
Grete Kindel        
Indrek Tarand

Inga Kurvits
Laine Koppel

Liisa Roos

Liivi Eevardi
Janno Mäeotsa 
Virve Tauts

Ülle Kübarsepp
Erle Luuk
Peeter Kallas
Kaili Raudla
Kaie Visnap
Külli Linna
Sirje Las
Mariann Kiidron

Nele Maide
Avo Koppelmaa
Kadi Aasküla

Irmeli Alt
Velli Saaberg

Kontaktandmed

danguole.tamberg@gmail.com
impiroos@gmail.com
grete.kindel@gmail.com       
indrek.tarand@gmail.com 

kurvitsinga@gmail.com 
lainekoppel377@gmail.com

lsrs@tlu.ee

liivi.eevardi@gmail.com 
jmaeotsa@gmail.com
virvetauts@gmail.com

ylle.kybarsepp@hkhk.edu.ee 
erle.luuk@gmail.com
peeter.kallas@laanenigula.ee
nova.lasteaed@laanenigula.ee
nova.lasteaed@laanenigula.ee
nova.lasteaed@laanenigula.ee 
sirje.laas@mail.ee
mariann.rikka@gmail.com

nele.maide@gmail.com 
avo.koppelmaa@gmail.com
kadi.aaskyla@laanenigula.ee

irmeli.alt@gmail.com
vellisaab@hotmail.com

Õpetatavad ained    

muusikaõpetaja
kunstiõpetaja
geograafia ja bioloogia õpetaja
ajalugu ja ühiskonnaõpetus, inglise keele õpetaja
vene keele õpetaja
matemaatika ja füüsika õpetaja,
E-kooli ja EHIS-e koordinaator
eesti keel ja kirjandus, tüdrukute käsitöö õpetaja
algklasside õpetaja
keemia õpetaja
kehaline kasvatus, tantsuõpetus ja karjääriõpetus
tehnoloogiaõpetus
infotehnoloogia õpetaja
direktor
lasteaia õpetaja
lasteaia õpetaja
lasteaia õpetaja assistent
majaperenaine
HEV-kordinaator, pikkpäev, tantsuring
eripedagoog
koolibussi tellimine/kokkulepped
õppenõukogu sekretär,
EHISE koordinaator
raamatukogu juhataja
loodusainete õpetaja