Hindamise korraldus ja teavitus Nõva Koolis

Head lapsevanemad!

Käesolevaga teavitame Teid hindamise korraldusest Nõva Koolis vastavalt PGS §55 lõigetes 3 ja 5 kehtestatuga.

Aineõpetajad ja klassijuhatajad teavitavad trimestri jooksul läbitavatest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest trimestri algul.

Nõva Kooli hindamise korraldus on kirjeldatud kooli õppekava üldosa peatükk (8) kaheksas ja kooli kodukorras peatükk (6) kuues.

Kool on loonud statsionaarses õppes õppivate õpilaste vanematele võimalused sellekohase teabega tutvumiseks E-koolis ja  Nõva Kooli kodulehel https://nova.edu.ee.

Nõva Kooli õppekava üldosa
Nõva Kooli kodukord
Nõva Kooli ainekavad

Lugupidamisega

Peeter Kallas
direktor
Nõva Kool